اطلاع‌رسانی شماره 13

اطلاع‌رسانی شماره 13

اطلاع‌رسانی شماره 13

اطلاع‌رسانی شماره 13 مربوط به پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به شرح تصویر فوق در تاریخ 1400/04/28 ارائه می‌گردد.

مشاهده همه اخبار