بازدید مدیر عامل میدکو جناب آقای دکتر پورمند

بازدید مدیر عامل میدکو جناب آقای دکتر پورمند

بازدید مدیر عامل میدکو جناب آقای دکتر پورمند

مدیر عامل محترم میدکو، جناب آقای دکتر پورمند و هیأت همراه روز دوشنبه 14 مهرماه 1399 از

کارخانجات مجتمع (گلوله فولادی و پودر بنتونیت) و پوشاک صنعتی تامیدکو بازدید به عمل آوردند.