برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۵/۰۵

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰5/05

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰5/05

مطابق رویه شرکت در برگزاری منظم جلسات شورای مدیران، صبح روز شنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸رأس ساعت ۸ ، جلسه شورای مدیران شرکت تأمین آتیه میدکو با حضور مدیر

عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر معروفخانی در دفتر تهران و بصورت ویدئو کنفرانس با دفتر مجتمع صنعتی تامیدکو در کرمان برگزار گردید.

در این جلسه گزارش مالی تیرماه مجتمع صنعتی تامیدکو، شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده خاورمیانه و شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان توسط مدیران مربوطه مطرح شد.

در انتها گزارش وضعیت قرارداد و پیشرفت توسعه سامانه نظارت تصویری واحد it نیز بیان گردید.

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰5/05
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰5/05