برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲۹

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9

مطابق رویه شرکت در برگزاری منظم جلسات شورای مدیران، صبح روز شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸رأس ساعت ۸ ، جلسه شورای مدیران شرکت تأمین آتیه میدکو با حضور مدیر عامل

محترم شرکت، جناب آقای دکتر معروفخانی در دفتر تهران و بصورت ویدئو کنفرانس با دفتر مجتمع صنعتی در کرمان برگزار گردید.

در این جلسه درباره ورود به عرصه های جدید و تهدیدها و فرصتهای پیش رو، همفکری و بررسی صورت گرفت.

پس از آن برخی مسائل مربوط به شرکتها و واحدهای تابعه نیز مطرح گردید.

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9
برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9