برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۴/۲9

مطابق رویه شرکت در برگزاری منظم جلسات شورای مدیران، صبح روز شنبه 29 تیر ماه 1398رأس ساعت 8 ، جلسه شورای مدیران شرکت تأمین آتیه میدکو با حضور مدیر عامل

محترم شرکت، جناب آقای دکتر معروفخانی در دفتر تهران و بصورت ویدئو کنفرانس با دفتر مجتمع صنعتی در کرمان برگزار گردید.

در این جلسه درباره ورود به عرصه های جدید و تهدیدها و فرصتهای پیش رو، همفکری و بررسی صورت گرفت.

پس از آن برخی مسائل مربوط به شرکتها و واحدهای تابعه نیز مطرح گردید.

مشاهده همه اخبار