دریافت لوح تقدیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
دریافت لوح تقدیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان