مسئولیت اجتماعی شرکت­ها (CSR)

مطالبه از سازمان ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز افزون اثرگذاری آنها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، در دهه­ های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان­ها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.  

 

CSR

CSR در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان­ها در مقابل جامعه ­ای که در آن فعالیت می­کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می­ کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان ها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیاندیشند. بدین ترتیب انتظار می­رود سازمان­ها که در ارتباط با ذی­نفعان دیگری نیز هستند، خواسته­ های مشروع آنها را هم مورد لحاظ قرار دهند.

بحث CSR به طور کلی به این مساله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی، حامی محیط زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار، حامی حقوق برابر کارگران، حامی حقوق انسان­ها و حیوانات است.

در واقع مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، تلاش دارد تا این مفهوم مهم و بنیادین را در اقتصاد قرن بیست و یکمی رواج دهد که تنها خریداران نهایی کالا و خدمات نیستند که از خرید آن، سود یا ضرر می کنند، بلکه دامنه سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و به همین خاطر، بحث محیط زیست و جامعه نیز به میان کشیده می­شود. معمولا شرکت­های بزرگ چند ملیتی، سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR Annual Report) را منتشر
می­کنند تا به مخاطبان خود (اعم از سهامداران یا ذی نفعان) اعلام کنند که فعالیت یکسال اخیر آنها، تا چه اندازه محیط زیست و استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی را حمایت کرده و محصول نهایی آنها، عاملی تخریبی برای آینده بشریت نبوده است.

سابقه نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی

نظریات و نگرش‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی موسسات وشرکت­ها، سابقه چندانی ندارند، اولین بار در اوایل دهه‌ی بیست میلادی مطرح شد، ولی به ‌دلیل رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم، نتوانست به‌عنوان یک موضوع جدی تا دهه‌ی پنجاه میان رهبران کسب و کار جایگاهی بیابد. اما فرانک آبرامز، رئیس هیات مدیره شرکت استاندارد اویل نیوجرسی مقاله‌ای باعنوان” تعهد، الزام کسب وکار” منتشر نمود و دوباره این مسئولیت در کانون توجه قرار گرفت.

 اواخر دهه‌ نود ایده‌ CSR درجامعه جهانی توسط، دولت­ها و سازمان­های غیر‌دولتی NGO مورد تأیید قرار گرفت. مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها تعهد مستمری است که توسط شرکت با هدف رفتار اخلاقی، مشارکت در توسعه اقتصادی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و جامعه در حال اجرا می باشد،CSR بخش­های متفاوت گسترده ای اعم از آموزش، بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و حفظ محیط زیست را شامل می شود.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر به موضوع مهم جهانی، تبدیل شده و باور آن که هر وجهی از کسب‌ وکار دارای یک بعد اجتماعی است در حال گسترش می باشد به ‌ویژه سازمان ملل در این زمینه، با توجه به دستیابی به توسعه پایدار، فعالیت قابل توجهی دارد. مشارکت در تحقق این مسئولیت اجتماعی با تصمیم‌گیری‌های مدیران می‌تواند تاثیرات شگرفی درپی داشته باشد.

مدیران این عصر باید علاوه بر تخصص‌ها و مهارت‌های فنی، اداری و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و محیطی نیز اشراف داشته باشند و به مسائل جامعه نیز همانند اهداف سازمانی خود بنگرند و فعالیت های داوطلبانه را به صورت موثر در جامعه انجام دهند.

2

مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) که در ادبیات نوشتاری و گفتاری اقتصاد و مدیریت امروز دنیا به اختصار: CSR شناخته می شود، مقوله­ای جدید در مدیریت کسب و کار بوده و ظرف نیم قرن اخیر، همچون مقوله توسعه پایدار (SUSTAINABLE Development) و کسب و کار سبز (Green Business) یا اقتصاد دیجیتالی (The Web Economy)، در تحلیل روندهای اقتصاد حال و آینده جهان مطرح شده است.

مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، تلاش دارد تا این مفهوم مهم و بنیادین را در اقتصاد قرن بیست و یکمی رواج دهد که تنها، خریداران نهایی کالا و خدمات نیستند که از خرید آن، سود یا ضرر می کنند. بلکه دامنه سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و به همین خاطر، بحث محیط زیست و جامعه نیز به میان کشیده می شود.

بحث CSR به طور کلی به این مساله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی، حامی محیط زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار، حامی حقوق برابر کارگران، حامی حقوق انسان ها و حیوانات است.

نگاه اخلاقی به کسب و کار را می توان ماحصل نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز دانست که به نوعی، پرستیژ شرکت ها را در سطوح بین المللی تعریف و تبیین می کند.

معمولا شرکت های بزرگ چند ملیتی، سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR Annual Report) را منتشر می کنند تا به مخاطبان خود (اعم از سهامداران یا ذی نفعان) اعلام کنند که فعالیت یکسال اخیر آنها، تا چه اندازه محیط زیست و استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی را حمایت کرده و محصول نهایی آنها، عاملی تخریبی برای آینده بشریت نبوده است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عبارتی اخلاق شرکت ها (corporate ethics) است. در هر بخشــی از جامعه، اخلاق یکی از مهم ترین معیارها برای بررسی و قضاوت کردن است. به طوری که اگر ورزشکاری اخلاق ورزشی نداشته باشد، هرچند که خوب بازی کند مورد تحسین و تمجید بزرگان و اجتماع قرار نمی گیرد. شاید اریک کانتونا، فوتبالیست فرانسوی را بتوان مثالی برای این موضوع دانست!

همین بحث در زمینه تجارت نیز وجود دارد که به آن «مسئولیت اجتماعی شــرکت ها» یا CSR می گوینــد. اولین بار این موضــوع در اوایل دهه ۲۰ میلادی در قرن بیستم مطرح شد. اما نگرش های مربوط به مسئولیت اجتماعی مؤسسات و شــرکت ها، ســابقه چندانی ندارند. سوئد، از پیشگامان استقرار نظام مسئولیت اجتماعی داوطلبانه در سازمان های دولتی است.

ایده CSR در دهه ۲۰ به دلیل رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم، جدی گرفته نشــد و نتوانســت به عنوان یک موضوع جدی تا دهه ۵۰ میان رهبران کســب وکار جایگاهی بیابد. اما اواخر دهه ۹۰ این ایده در جامعه جهانی توســط دولت ها و سازمان های غیردولتی مورد تأیید قرار گرفت و برخی از کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، در این زمینه پیشگام شدند.

 مســئولیت اجتماعی بنگاه ها تمامی جنبه های مدیریتی شرکت را پوشش می دهد و در مورد این اســت که چگونه شــرکت ها، تجارتشان را به روش اخلاقــی انجام دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی حقوق بشــر را در نظر می گیرند.

با این حال، باید توجه داشت که یک شرکت، زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می کند که مســئولیت های قانونی و اقتصادی خود را نیز اجرا کند. به عبارت دیگر، شرکت به حداقل مسئولیتی که قانون از آن خواسته، عمل می کند.

مســئولیت اجتماعی، یک چارچوب مدیریت اخلاقی را در شرکت و بنگاه اضافه می کند که براساس آن، شرکت ها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کند و از انجام کارهایی که باعث بدتر شــدن و وخیم شدن وضعیت جامعه می شــود نیز پرهیز کنند.

آن گونه که سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عنوان می­کند: «در پی افزایش جهانی شــدن، ما نه تنها نسبت به آنچه می خریم هوشــیارتر شده­ایم، بلکه نسبت به نحوه تولید محصولات و خدماتی که دریافت می کنیم نیز آگاهی بیشتری پیدا کرده ایم.

محصولاتی که از نظــر محیطی مضر هســتند، کار کــودکان، محیط های خطرناک کاری و سایر شــرایط غیرانسانی، نمونه هایی از مسائل و مشکلاتی هستند که مطرح می شــوند.

همه سازمان ها و شرکت ها که به دنبال سود و اعتبار طولانی مدت هســتند کم کم متوجه می شوند که باید مطابق با هنجارهای درســت عمل کنند. مهم ترین قسمت مسئولیت اجتماعی شرکت ها این اســت که اهداف خود را بر اساس راحتی و آسایش بشریت برقرار کند.

۱۰ پرسش اساسی CSR

 • اگر شرکتی، کالا یا خدماتی تولید می کند، این تولیدات، چه اندازهمخرب محیط زیست نبوده است؟
 • چه اندازه یک بنگاه اقتصادی،برابری جنسیتی و تساوی میان کارکنانش را در رفتار سازمانی خود لحاظ می کند؟
 • چه اندازه یک شرکت توانستهآلاینده های زیست محیطی کمتری تولید یا مدیریت کند؟
 • چه اندازه یک شرکت توانستهآلودگی صوتی کمتری را برای همسایگان به ارمغان آورد؟
 • آیا کالا یا خدماتی که یک شرکت تولید کرده است،حقوق دیگر انسان ها در سرزمین های دیگر را نقض کرده است؟
 • آیا ماحصل فعالیت تجاری یک شرکت در طول یکسال گذشته، بامصرفِ کاغذِ کمتری همراه بوده است؟
 • چقدر یک شرکت توانسته است تامدیریت بهینه مصرف گاز و برق و آب را در دستور کارش قرار دهد؟
 • آیا سودی که به سهامدار پرداخت شده است،حقوق ذی نفعان (مردم) را نقض کرده است یا خیر؟
 • آیا شرکت توانستهفرهنگ اخلاق مداری را در کسب و کار خود نهادینه کند؟
 • این شرکت در طول یکسال اخیر برایتوسعه فرهنگ شهرنشینی و حمایت از محیط زیست چه گام هایی برداشته است؟

این ۱۰ پرسش، نمونه ای از پرسش­هایی است که CSR بدنبال دریافت پاسخ آن از مدیران ارشد شرکت­های تولیدی و خدماتی در سراسر جهان است. CSR در واقع معتقد است که دوران نگاه کردن تک بعدی به تراز نامه مالی شرکت­ها که تنها سود خالص و نهایی را ملاک موفقیت و ارزندگی و اعتبار شرکت در میان رقبا می دانیم، گذشته است.

به قول دکتر جیم استنفورد، در کتاب اقتصاد به زبان خودمان (Economics For Everyone) یا چرا نباید به اقتصاددا­ن­ها اعتماد کنیم، نوع نگاه به شرکت­های قرن بیست و یکمی باید با روش­های قرن نوزدهمی و بیستمی متفاوت باشد. ما باید حفظ محیط زیست و اخلاق و رعایت حقوق شهروندی را از شرکت­های تولیدی و خدماتی درخواست کنیم.

به همین خاطر است که CSR ، نگاهش به مقوله کسب و کار و تراز نامه مالی شرکت ها، به جای نگاه سنتی تک بعدی (Single Bottom Line)، نگاه ۳ بعدی (Triple Bottomed Line) است.

3

یعنی هم سود (PROFIT) هم جامعه (PEOPLE) هم محیط زیست (PLANET) در تراز نامه مالی شرکت­ها و مجموعه رفتارهای اقتصادی بنگاه ها باید دیده شود و لحاظ گردد.

شرکت هایی که خود را حامی توسعه پایدار و اخلاق کسب و کار می دانند، باید سودی را به مخاطبان معرفی کنند که در آن، ملاحظات جامعه و محیط زیست هم رعایت شده باشد. یعنی اگر سود شرکت بخاطر به کارگیری روش های جایگزینی برای مصرف کمتر بنزین، گازوئیل، کاغذ و برق، کاهش یافته است، این مقوله در تراز نامه ها قید و به مخاطبان اعلام شود. در واقع اعلام شود که اگر شرکت سود کمتری امسال کرده است، بخاطر حمایت بیشتر از محیط زیست و حقوق جامعه و شهروندان بوده است. حفاظت از محیط زیست و حقوق شهروندان و ذی نفعان، هزینه دارد و شرکت هایی که کسب و کار سبز را در دستور کار خود قرار می دهند، تلاش می کنند این هزینه را پرداخت کنند و پرستیژ شرکت سبز را به اعتبار برند خود، اضافه کنند. به عبارت دیگر یکی از راه های ارتقا برند (brand development)، اهمیت بخشی به مقوله CSR  است که برای طیفی از مشتریان بین المللی،‌ اهمیت بسیار دارد.

CSR برای شرکت های بورسی

شرکت های سهامی عام یا شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و صدها یا هزاران نفر سهامدار در سراسر کشور دارند، باید بیش از دیگر شرکت ها به مقوله CSR  توجه کنند. این روزها خیلی از ســرمایه گذارها به فعالیت شــرکت­هایی که در آنها پول می گذارند، اهمیت زیــادی می دهند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران، ســرمایه گذاری تنها راهی برای پول درآوردن و سود زیادی به دست آوردن نیست. همانطور که در بالا ارائه شد، نگاه برخی از سهامداران به ترازنامه ها، از تک بعدی به سه بعدی (TBL) تغییر کرده است. برخی از سرمایه گذاران روی شرکت­هایی سرمایه گذاری می­کنند که برای محیط زیست بی ضرر باشد. به طور مثال از شرکت­های تنباکو، شرکت­های لوازم دفاعی و جنگی یا تولیدکنندگان نفتی حمایت نمی کنند.

برخی سرمایه­گذارها، شــرکت­هایی را وارد سبد بورسی (portfolio) می کنند که باور داشته باشند، آن شرکت ها برای محیط زیست نیز اهمیت قایل هســتند و به آن توجه دارند. همین طور در خیلی از شــرکت های بورسی و بزرگ، یک کمیته مسئولیت اجتماعی، در سطح هیئت مدیره تشکیل شده است.

برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند. بلکه پاسخ گویی به نیازهای جامعه و انتظارات شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی، از زمره وظایف با اهمیت تر آنان محسوب می شود. موافقان سرمایه گذار ی بر مسئولیت اجتماعی ادعا می کنند که اگر شرکتی برای جامعه و حفظ محیط زیست اهمیت قایل شود پس از گذشت زمان، تلاش این شرکت ها باعث می شود که سهام آن ها در بازار افزایش پیدا کند.

4

شش توصیه برای توسعه CSR

۱ – بازیافت پسماند: برای جامعه و محیط زیست و رسانه ها و مشتریان و ذی نفعان، اهمیت دارد که بدانند، شرکت شما در تولید کالا و خدمات،‌ پسماند تولید شده را چگونه مدیریت می­کند. این موضوع برای شرکت­های ساختمانی، تولید کنندگان لوازم ساختمانی و شیمیایی، یک موضوع راهبردی است.

۲ – رعایت حقوق کارکنان: برابری جنسیتی در حقوق و دستمزد کارکنان آقا و خانم و فراهم کردن فضای کاری به گونه­ای که کارکنان، احساس خوب و خوشی در زمان کار داشته باشند، بخشی از مواردی است که مسئولیت اجتماعی به آن توجه دارد.

۳ – توجه به ذی نفعان: اگر فعالیت شما سر و صدای زیادی دارد، آلایندگی زیست محیطی دارد، حمل و نقل کالای شرکت شما، مزاحمت هایی برای همسایه ها دارد، به فکر کاهش این موارد باشید و روش های خلاقانه و دستاوردهای خود را در گزارش سالانه منتشر کنید.

۴ –  انجام فعالیت­های خیرخواهانه: یکی از روش های توسعهCSR ،‌ می تواند مشارکت غیر مستقیم در فعالیت­های نیکوکاری در سراسر کشور باشد. کمک به انجمن خیرین مدرسه ساز و همکاری در فعالیت های نیکوکاری، پرستیژ شرکت را در دراز مدت و میان مدت ارتقا می­دهد.

۵ – توجه به کسب و کار سبز: اگر شرکتی، خود را موظف به رعایت اصول و الزامات کسب و کار سبز بکند، اعتبار خاصی پیدا کرده و نوعی تبلیغ غیر مستقیم فعالیت های جامعه محور خود را در دستور کار قرار داده است. بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف کاغذ و کاهش سوخت های فسیلی در فعالیت های روزانه و هفتگی، مبانی کسب و کار سبز شرکت­ها را نمایان می­کند.

۶ – آموزش کارکنان: برای موفقیت در مقوله جدید مسئولیت اجتماعی، باید مدیران و کارکنان، آموزش لازم را ببینند. برای این کار باید شرکت­ها هزینه کنند و از مشاوران متخصص و برنامه­ریزی حرفه­ای این حوزه که تجارب جهانی دارند بهره لازم را برده و خود را موظف به پیاده سازی کسب و کار سبز در راستای تامین منافع عمومی کنند.

http://rzto.ir/i7m

مسئولیت اجتماعی هلدینگ میدکو

همان­طور که گذشت اقدامات تعریف شده تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، فعالیت­هایی هستند که برای تعامل موثر با مردم ساکن مناطق احداث واحدهای عملیاتی و ذی نفعان مرتبط با آن صورت می گیرد.

موفقیت کسب‌ و کار به پیشرفت جامعه متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو وجود دارد. اینکه چرا شرکتی مانند مایکروسافت و بنیاد گیتس در بازار آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند، تا حدودی روشن است. زیرا در صورت جهش از یک سطح توسعه به سطحی بالاتر در این قاره، بازار آفریقا به بزرگترین بازار محصولات آن شرکت تبدیل خواهد شد. اینکه چرا شرکت‌های نفتی بزرگ مانند «شل» نزدیک به پنج‌درصد درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه روی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کنند، هم برای کارشناسان و صاحب نظران قابل درک است. زیرا هم‌اکنون در بازار سوخت‌های فسیلی عملا کنترل کننده بازار بوده، می‌خواهند هنگامی که سوخت‌های فسیلی به اتمام رسید، همچنان صاحب اختیار بازار انرژی باقی بمانند.

به بیان دیگر شرکت­های بین المللی سال­هاست به این جمع بندی رسیده­اند که از طریق بهبود آسیب‌های اجتماعی و اقداماتی در راستای توسعه‌ جوامع توسعه نیافته، وجهه بین المللی و سودآوری جهانی خود را ارتقاء و افزایش دهند.

اما در نگاهی فراتر از سودآوری و ارتقاء اعتبار و وجهه که خودبخود در ذیل مفهوم ایفای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها کسب می­شود، مفهوم مسئولیت اجتماعی، یک جایگاه اخلاقی و انسانی است که اگر این به عنوان یک فرهنگ در کشور گسترش یابد، اعتباری ملی و به تبع، جهانی را برای کشور در سطح بین المللی به ارمغان می­آورد. بر همین اساس باید بتوانیم نشان دهیم جایگاه هلدینگ صنعتی و معدنی میدکو در مفهوم مسئولیت اجتماعی چگونه است؟ خصوصی سازی در این صنعت چه تاثیری بر عملکرد در این بخش گذاشته است؟ هلدینگ میدکو به عنوان یکی از متولیان اصلی توسعه صنایع معدنی و فلزی برای مسئولیت اجتماعی خود چه اهداف و برنامه هائی را تدوین کرده است؟

5

به راستی امروز شرکت­های هلدینگ میدکو در قالب سازمانی خصوصی برای انجام مسئولیت اجتماعی خود، چه هزینه­هایی می­پردازند و این هزینه­ها در برنامه­های راهبردی آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ ضمن اینکه هلدینگ میدکو به عنوان یکی از معین­های اقتصادی منطقه ۵ استان کرمان (در کنار مجموعه­های دیگری که معین­های اقتصادی دیگر مناطق محروم استان کرمان هستند)، باید بتواند فصل مدونی از اقدامات صنعت فعالیت­های معدنی و فلزی را در حوزه مسئولیت اجتماعی تبیین نماید و از این طریق، به توسعه این فرهنگ در سطح سایر صنایع در کشور کمک نماید.

6

نمونه­ های مهم اقدامات زیست محیطی هلدینگ میدکو

تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ

تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ برای اولین بار در ایران. در این روش برای اولین بار توسط متخصصان ایرانی در شهر بابک استان کرمان به ظرفیت ۵۰ هزار تن کاتد مس در سال عملیاتی و اجرا شد. روش تانک بیولیچینگ یک روش پیشرفته صنعتی سازگار با محیط زیست و منطبق با مفهوم توسعه پایدار می باشد که در آن محصول فرایندی یعنی کاتد مسی با استفاده از فناوری بیوتکنولوژی از سنگ معدنی مس تولید می‌شود. در مراسم عملیاتی شدن این روش جدید، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس هیات مدیره میدکو اظهار داشت: «امروز یک روز تاریخی برای میدکو بلکه برای کشور ایران است».

7

«ایران تنها کشوری است که توانست برای اولین بار در دنیا با درایت، شجاعت، مدیریت و تلاش مجدانه مدیران و متخصصان به این مهم دست پیدا کند».

مدیرعامل هلدینگ میدکو در این مراسم گفت: «امروز روزی تاریخی برای صنعت مس در دنیا است. این مهم امری است شجاعانه از طرف فرزندان این انقلاب و هدیه ای است به ملت بزرگ ایران که در سایه حمایت­های گروه مالی پاسارگاد محقق شده است». «در آینده سعی می­کنیم این فن آوری را در سایر کشورها هم اجرا کنیم». «از مزایای اصلی این روش می­توان به حذف کوره­های ذوب و درنتیجه کاهش قابل ملاحظه آلایندگی‌های زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب و مصرف انرژی اشاره کرد». (۲۱/۱۲/۹۶)

دریافت فاضلاب شهری و تصفیه آب دریافتی شهر کرمان توسط فولاد بوتیای ایرانیان

مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان: «میزان آب در فولاد نگران کننده است و در فولاد بوتیای ایرانیان به شکل طراحی پایه دیده شده است، لذا کمتر از ۵۰ درصد از میانگین مصرف کشور، آب مصرف خواهیم کرد و این شرکت رکورد کمترین مصرف آب ایران را دارد».

مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان عنوان کرد: آب مورد نیاز این مجموعه، از قرارداد پنج سال قبل با وزارت نیرو از طریق دریافت فاضلاب شهری و تصفیه آب دریافتی شهر کرمان تامین می­شود. همچنین این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای حفاظت از محیط زیست، ۱۲۰ هکتار در مجموعه و ۱۰۰۰ هکتار فضای سبز در خارج از مجموعه کاشت کرده است. (۲۴/۷/۹۶)

8

 

«توسعه اشتغال روستایی»

برنامه راهبردی شرکت تامیدکو در حوزه CSR

9

ایجاد زیرساخت تولید انواع پوشاک صنعتی در روستاهای کرمان

شرکت تأمین آتیه میدکو، از سال ۱۳۹۵ اقدام به تولید پوشاک صنعتی در استان کرمان نموده است. این شرکت در کنار تأمین البسه­ی کار کارکنان میدکو، به بحث اشتغال و توانمندسازی واحدهای تولیدی البسه در سطح شهر کرمان، بردسیر، زرند و تعدادی از روستاهای این استان، نظیر اختیار آباد، کاظم آباد و خانوک نیز پرداخته است.

با توجه به تجربه موفق تامیدکو در امر تولید پوشاک صنعتی در سال ۱۳۹۶، شرکت، اقدام به توسعه فعالیت در این حوزه نموده است که پیش بینی می­گردد تولید سال ۱۳۹۶ با افزایشی حداقل معادل ۷۵ درصد به بیش از ۷۰ هزار دست پوشاک صنعتی در سال ۱۳۹۷ برسد.

10

جدول زیر، نشان­دهنده شاخص­ها و فعالیت­ها در حوزه مسئولیت اجتماعی (با محوریت تولید پوشاک صنعتی) است که شرکت تامیدکو (جهت تمرکز بر توسعه اشتغال در روستاهای کرمان) در دست بررسی و اقدام دارد تا به صورت گام به گام به آن تحقق بخشد ان شاء الله.

 

جدول شاخص­ها و فعالیت­ها در حوزه مسئولیت اجتماعی

شرکت تأمین آتیه میدکو

 

شاخص ها

سیاست­ها

برنامه­ ها

اقدامات

توسعه روستایی

اشتغالزایی در گام نخست

اشتغال آقایان و بویژه خانم­ها در روستاها

تمرکز بر توسعه روستاهای کرمان (بویژه روستاهای حوزه فعالیت میدکو)

تولیدات مدنظر ذیل شاخص اشتغال و درآمدزایی

اشتغال و درآمدزایی

 

تولید البسه صنعتی و اداری

– تولید ۴۰۰۰۰ دست البسه صنعتی و تجهیزات ایمنی فردی تا پایان ۱۳۹۶ و پیش بینی افزایش تولید تا سقف ۷۰۰۰۰ دست پوشاک صنعتی تا پایان ۱۳۹۷

– تولید حدود ۱۳۰۰ دست کاپشن و شلوار صنعتی در روستاهای کاظم آباد، اختیار آباد و خانوک توسط تامیدکو در سال ۱۳۹۶

تولید ماسک و تی شرت – انجام برش لباس­ها برای ارسال به کارخانه بوم­گردی

 

تولید محصولات خوراکی و غذایی خانگی شامل شیرینی­جات و مربا­جات و ترشی­جات

 

مونتاژ وسایل کوچک در منزل صنایع دستی آبزی­پروری و طیور

 

رفاهی

ایجاد محیط کار ایمن و سالم

– کنترل بیماری‌های شغلی برای کارکنان و پیمانکاران

– بهبود عادات غذایی کارکنان

تولید غذای سالم و باکیفیت در آشپزخانه صنعتی تامیدکو از اواسط سال ۱۳۹۷

برنامه‌های رفاهی و تفریحی برای کارکنان

وام‌ها، تسهیلات، سفر، ایاب و ذهاب، تغذیه، خدمات مشاوره

ایجاد کمیته و سایت گردشگری در شرکت جهت استفاده کارکنان هلدینگ میدکو

بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه­سازی مصرف آب و برق و گاز

برنامه استفاده از تجهیزاتی که مصرف انواع انرژی مجتمع­ها را به حداقل برساند.

 

حفظ محیط زیست

گسترش فضای سبز منطقه

ایجاد فضای سبز از انواع گیاهان متناسب با منطقه و قابل آبیاری از طریق پساب‌های تصفیه شده

ایجاد فضای سبز در مجتمع صنعتی تامیدکو

کاهش حجم تولید زباله و ضایعات

تمرکز بر بازیافت

بهبود روش توزیع غذا بر اساس سرو در رستوران محل کار و استفاده حداقلی از ظروف مصرفی

پایش و کنترل آلودگی هوا

نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا شامل سیکلون‌ها، مولتی سیکلون‌ها، بگ هوس‌ها، اسکرابرها و …

نصب سیکلون در کارخانه تولید پودر بنتونیت تامیدکو

 

تمرکز بر موضوع اشتغال در حوزه پوشاک صنعتی:

به دلیل اهمیت شاخص اشتغال نسبت به سایر شاخص­ها در بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی، شرکت تأمین آتیه میدکو برنامه­ها و اقدامات زیر را مدنظر قرار داده است:

 

 1. احداث واحد تولیدی پوشاک صنعتی و اداری در شهرک صنعتی کرمان ۲
 2. برون­سپاری تولید پوشاک صنعتی توسط واحدهای کوچک تولیدی، افراد توانمند در منازل و کارگاه­های کوچک از طریق:

 

 • احداث کارگاه­های کوچک در روستاها
 • انعقاد قرارداد با خیاط­های خانگی
 • در اختیار قرار دادن چرخ خیاطی (یا تسهیلات خرید آن) در ازاء تولید پوشاک

11

۳-۴- برنامه­ها و اقدامات آتی:

 1. ظرفیت سنجی

بررسی جامع به منظور یافتن روستاهای دارای ظرفیت توانمندسازی در زمینه تولید پوشاک صنعتی

 1. اعلام آمادگی اشتغال­زایی

اعلام آمادگی توسعه اشتغال روستایی در زمینه پوشاک صنعتی به سازمان های مربوطه

 1. جلب حمایت خیرین

برگزاری جلسات هم اندیشی جهت جلب حمایت مالی خیرین و سازمان­های دولتی مرتبط در راستای سرمایه­گذاری در امر تولید روستایی و بازاریابی محصولات تولیدی

 1. هماهنگی و آموزش

هماهنگی با سازمان­های مرتبط با آموزش از قبیل سازمان فنی و حرفه­ای در خصوص آموزش و توانمندسازی افراد واجد شرایط کار در کارگاه­های کوچک روستایی یا خانگی

12

جمع بندی

 • ایجاد زیرساخت تولید انواع پوشاک صنعتی در روستاهای کرمان در دو سال اخیر
 • تمرکز بر موضوع اشتغال روستایی در حوزه البسه صنعتی و اداری و برنامه­ریزی شرکت در این راستا
 • آمادگی شرکت تأمین آتیه میدکو جهت متمرکزسازی و جهت­بخشی به فعالیت­ها و ایده­های شرکت­های هلدینگ میدکو در حوزه CSR
 • آمادگی جهت برگزاری جلسات ماهانه یا فصلی در این رابطه
 • همکاران گرامی در صورت داشتن نظرات و ایده­هایی در راستای متمرکزسازی و جهت­بخشی به فعالیت­ها و ایده­های شرکت­های هلدینگ میدکو در حوزه CSR با شماره تلفن ۲۶۳۵۰۰۱۵ – آقای خزاعی تماس حاصل فرمایند.