محمد جعفر اکرام جعفری رئیس هیات مدیره
حسن محمدی دولت آبادی نایب رئیس هیات مدیره
علیرضا جیحانی عضو هیات مدیره
فرشاد قمی عضو هیات مدیره
پرویز درخشان عضو هیات مدیره
علی طلا بیگی عضو هیات مدیره
امین خوشنویسان عضو هیات مدیره
مجید معروفخانی مدیر عامل