واریز مرحله چهارم سود سهام سال 1401

واریز سود سهام مرحله چهارم

واریز سود سهام مرحله چهارم

سود سهام عملکرد سال 1401(به ازای هر سهم 66ریال) کارکنان شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ 1402/06/05 به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

اولویت بندی پرداخت سود سهام براساس موارد زیر می باشد:
1- نداشتن بدهی شرکتها بابت قدرالسهم به تامیدکو
2- مدت زمانیکه شرکتها تاخیر در پرداخت قدرالسهم کارکنان خود به تامیدکو داشته اند.

مشاهده همه اخبار