واریز مرحله هشتم سود سهام سال 1401

واریز سود سهام مرحله هشتم

واریز سود سهام مرحله هشتم

سود سهام عملکرد سال 1401(به ازای هر سهم 66ریال) کارکنان شرکت ساختمان گسترش و نوسازی ایرانیان مانا، شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک و شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین در تاریخ 1402/08/13 به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

اولویت بندی پرداخت سود سهام براساس موارد زیر می باشد:
1- نداشتن بدهی شرکتها بابت قدرالسهم به تامیدکو
2- مدت زمانیکه شرکتها تاخیر در پرداخت قدرالسهم کارکنان خود به تامیدکو داشته اند.

مشاهده همه اخبار