واریز مرحله هفتم سود سهام سال 1401

واریز سود سهام مرحله هفتم

سود سهام عملکرد سال 1401(به ازای هر سهم 66ریال) کارکنان شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان، شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده خاورمیانه و شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در تاریخ 1402/07/09به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

اولویت بندی پرداخت سود سهام براساس موارد زیر می باشد:
1- نداشتن بدهی شرکتها بابت قدرالسهم به تامیدکو
2- مدت زمانیکه شرکتها تاخیر در پرداخت قدرالسهم کارکنان خود به تامیدکو داشته اند.

مشاهده همه اخبار