سنجش سلامت

 

003

با توجه به اینکه امور مرتبط با سلامت سرمایه انسانی تاکنون در همه مراکز و شرکت های تحت پوشش میدکو بصورت پراکنده، غیرمتمرکز و در جهت پاسخگویی به نیاز مراجع قانونی، ارائه می­شده و با عنایت به طرحهای توسعه ای مراکز و صنایع تحت پوشش و افزایش سرمایه انسانی در آینده ای نزدیک و لزوم اشراف مدیران ارشد به وضعیت سلامت جسمی و روحی آنها در محل های مختلف کاری، ادامه این روند علاوه بر هدر رفت سرمایه، بهبود و پیشرفتی در ارتقاء سطح سلامت نیروی کار را به دنبال نداشته و به علت تمرکزی نبودن و نداشتن چهارچوب واحد در ارائه این خدمات، اشراف مدیریتی به اطلاعات و استفاده از آنها در حیطه قانونی و به منظور افزایش بهره وری، امکان پذیر نیست.

در حال حاضر و با برنامه ریزی های انجام شده، موارد مدنظر در بهبود فرایند انجام معاینات ادواری عبارتند از:

  • انجام آزمایشات و معاینات فراتر از الزامات قانونی بمنظور ارتقاء کیفی و کمی سطح سلامت کارکنان
  • ایجاد تمرکز و همگن نمودن معاینات ادواری
  • بررسی و نظارت بر مستندات تیم انجام دهنده معاینات ادواری و مطابقت آنها با الزامات قانونی
  • نظارت کیفی مستمر بر انجام معاینات ادواری از شروع تا انتها
  • اخذ نتایج و آنالیز نهایی آنها و مقایسه سطح سلامت کارکنان در مراکز مختلف بمنظور ارائه خدمات پیشگیرانه و هدفمند
  • هدفمند نمودن نوع آزمایشات و معاینات در سنوات آتی (با توجه به نوع کار، مواجهه با عوامل زیانبار، جنسیت، سن و وضع سلامت فعلی)
  • استقرار نرم افزار سلامت بصورت یکپارچه و به روز نمودن آن
  • اشراف مدیریتی به وضعیت سلامت کارکنان و اطلاعات بدست آمده از تحلیل نتایج بمنظور افزایش بهره وری و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح قانونی
  • ارائه مشاوره پزشکی به کارکنان با توجه به نتایج بدست آمده